Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.

Statut Fundacji Work 4 Life

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie aktywizacji zawodowej osób o których mowa w § (poprzednim), poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz ich aktywizacje społeczną

2) współprace z firmami i osobami fizycznymi będącymi ekspertami w danej dziedzinie, organizowanie, tworzenie i nagrywanie szkoleń, które będą udostępniane osobom niepełnosprawnym w celu kształcenia i doskonalenia zawodowego,

3) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności w zakresie informacyjnym, zawodowym, organizacyjnym i prawnym,

4) organizowanie spotkań z pracodawcami służących promowaniu zatrudnienia osób wykluczonych społecznie lub wykluczonych z rynku pracy, informowaniu o finansowych i niefinansowych formach wsparcia takiego zatrudnienia oraz zaletach finansowych i niefinansowych dla danej organizacji

5) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

6) tworzenie i zarządzanie bazą szkoleń, których prawa autorskie zostały przeniesione na Fundację

7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,

8) prowadzenie baz danych o prowadzonych działaniach, przetwarzanie i analizowanie zebranych danych, oraz prezentowanie tych danych.

2. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.

3. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 ma w całości charakter nieodpłatny.